Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu www.zmiany.pl

§ 1

PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa w szczególności:
a) zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem zmiany.pl (zwanego dalej „Serwisem”),
b) zasady świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz wynikające
z nich obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców,
c) zakres odpowiedzialności Usługodawcy,
d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 2
DEFINICJE TERMINÓW

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
1) Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
2) Newsletter – cykliczne przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych oraz merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, dotyczących w szczególności nowych możliwości i funkcji Serwisu, informacji na temat działalności Usługodawcy oraz materiałów z zakresu emisji głosu i technik wypowiedzi;
3) Regulamin – niniejszy Regulamin;
4) Szkolenie – szkolenie z zakresu Hipnozy;
5) Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.zmiany.pl, na który składa się oprogramowanie komputerowe powiązane treściowo i merytorycznie ze sobą, stanowiące zintegrowaną całość, istniejące pod postacią interaktywnego portalu internetowego;
6) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
7) Technologia plików ‚cookies’ – proces polegający na zapisywaniu w pamięci systemów informatycznych osób odwiedzających Serwis plików z informacjami służącymi do personalizacji usług Serwisu dla danej osoby oraz z informacjami służącymi statystykom ruchu w Serwisie.
8) Usługa – wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy;
9) Usługobiorca – pełnoletnia osoba fizyczna korzystająca z Usługi;
10) Usługodawca – Multiportfel Janusz Grabowski z siedzibą w Poznaniu przy ul. 23 lutego 25/16, NIP 8461505802, REGON 301436693; e-mail biuro@zmiany.pl; telefon 501442995;

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działania Serwisu jest sprzedaż szkolenia „Hipnotyczne zmiany”.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej www.zmiany.pl w zakładce „Regulamin”.

§ 4
WARUNKI ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji regulaminu przez Usługobiorcę.
2. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.

§ 5
USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
2. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z następujących Usług:
a. złożenie zamówienia za pośrednictwem interaktywnego formularza zamówienia,
b. newsletter.
3. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługobiorcy co najmniej następujących wymagań technicznych:
a. urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron WWW (w szczególności przeglądarka internetowa Internet Explorer 9 lub nowszy,Firefox, Google Chrome, Safari), obsługującym technologię plików „cookies”,
b. dostęp do sieci Internet,
c. dostęp do poczty elektronicznej.
4. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 5 ust. 3. może wiązać się
z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.
5. Świadczenie Usług przez Usługodawcę jest bezpłatne. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia w przyszłości także Usług odpłatnych, zamówionych przez Usługobiorcę.

§ 6
SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Za pośrednictwem Serwisu Usługobiorcy uzyskują dostęp do uczestnictwa w Szkoleniu.
2. Do uzyskania dostępu konieczne jest złożenie zamówienia poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego pod adresem www.zmiany.pl
3. Formularz wypełnia się podając poniższe dane obligatoryjne:
a. imię i nazwisko.
b. adres poczty elektronicznej,
c. numer telefonu.
4. Przesłanie formularza odbywa się poprzez wybranie przycisku „Zamawiam” na formularzu zamówienia.
5. Warunkiem zakończenia procedury zgłoszeniowej Usługobiorcy jest złożenie przez Usługobiorcę, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, oświadczenia o następującej treści: „Zapoznałem się z regulaminem i polityką prywatności”.
6. Usługobiorca ma możliwość skorzystania z usługi Newsletter, wyrażając zgodę na przesyłanie informacji handlowej poprzez zaznaczenie pola wyboru obok oświadczenia: „Tak, chcę otrzymywać bezpłatne materiały, zaproszenia i informacje, więc zapisz mnie na listę subskrybentów”.
7. Każde zamówienie weryfikowane jest w sposób zautomatyzowany poprzez wysłanie wiadomości email na adres podany przez Usługobiorcę przy składaniu zamówienia. Otrzymanie wiadomości email informującej o pozytywnym statusie przyjęcia zamówienia do realizacji oznacza, iż zamówienie zostało złożone prawidłowo.
8. Usługobiorca może otrzymać fakturę VAT na zakupiony dostęp do Szkolenia pod warunkiem podania również następujących danych:
a. imię i nazwisko lub nazwa firmy,
b. adres
c. numer NIP.
9. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Usługodawcę należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności (w szczególności za pośrednictwem usługi płatności operatora PayU) tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych kosztów dodatkowych, właściwych dla danego produktu, podanych każdorazowo w procesie składania zamówienia.
10. Podstawowym sposobem dostawy zamówionego produktu jest wysyłka informacji na temat dostępu do szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Usługobiorcę w formularzu zamówienia.

§ 7
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Usługobiorca zobowiązany jest powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innym Usługobiorcom oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.
2. Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

§ 8
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu.
2. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Usługobiorcy:
a. adres poczty elektronicznej.
b. imię i nazwisko
c. numer telefonu.
3. Dane, o których mowa w § 8 ust.2są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie
w związku z korzystaniem z Usług.
4. Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
5. Usługobiorca może wycofać zgodę, o której mowa w ust. 4 za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługodawcę.
6. Pliki „Cookies” są wykorzystywane przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji Usługobiorcy, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.
7. Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest usługodawca.
8. Administrator danych osobowych, dbają o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności stosują zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
9. Usługobiorca może żądać wyglądu do przetwarzanych dotyczących go danych osobowych, a także żądać ich zmiany lub usunięcia.
10. Po rozwiązaniu umowy Usługodawca może przetwarzać dane osobowe, które są:
a. niezbędne do dokonania rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą,
b. niezbędne do zrealizowania postępowania reklamacyjnego.
11. Dane osobowe (w szczególności imię i nazwisko) podawane przy okazji publikowania w Serwisie opinii o produktach dostępnych za jego pośrednictwem lub o samym serwisie www.zmiany.pl, mogą zostać wykorzystane w ramach promocji Serwisu, o ile Usługobiorca wyrazi na to zgodę.

§ 9
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Serwis jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy.
2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
3. Korzystanie z Usługi nie przenosi na Usługobiorcę żadnych praw własności intelektualnej. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa lub uzyskaniem zgody odpowiedniego podmiotu.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ) oraz udzielanymi poradami.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
a. problemy lub ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie, w szczególności komputerowym lub mobilnym, w systemie teleinformatycznym, systemie zasilania lub infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Usługobiorca, a które uniemożliwiają Usługobiorcy poprawne korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem usług,
b. następstwa awarii systemu płatności, o którym mowa w § 6 ust. 9.
c. następstwa korzystania z Serwisu i usług przez Usługobiorcę w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu a także przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,
d. zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich.
e. skutki wykorzystania przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail lub numeru telefonu osoby, która nie wyraziła na to zgody,
f. treść reklam produktów lub usług zamieszczanych w Serwisie oraz jakość tych produktów lub usług;
g. treści zamieszczone na stronach internetowych nie będących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie,
h. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Usługodawcy, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz usługi udostępnione za jego pośrednictwem funkcjonowały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń. Usługodawca zastrzega, że w związku z aktualizacją danych, korekcją błędów lub podejmowaniem innych prac konserwacyjnych, w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy.
3. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy interpretować jako dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad wymogi ustawowe.
4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania, a także możliwość bycia narażonym na phishing (łowienie haseł). Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.
5. Z uwagi na szczególny charakter Szkolenia, którego program przewiduje ćwiczenia fizyczne, Usługobiorca oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na aktywność fizyczną o lekkim stopniu natężenia. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, ryzyko zdrowotne związane z niespełnieniem warunku należytego stanu zdrowia spoczywa na Usługobiorcy.
6. Usługobiorca oświadcza, że jego stan zdrowia psychicznego pozwala na aktywność przewidzianą programem szkolenia. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia, ryzyko zdrowotne związane z niespełnieniem warunku należytego stanu zdrowia spoczywa na Usługobiorcy.
7. W przypadku wątpliwości w zakresie poprawności złożonych oświadczeń Usługobiorca zobowiązuje się do uzyskania informacji od Usługodawcy w zakresie możliwości uczestnictwa.
8. Informacja, o których mowa w § 10 ust. 5 i 6 nie jest daną osobową poddaną przetwarzaniu przez Usługodawcę.
9. Materiały umieszczone w Serwisie nie mogą być interpretowane jako rozwiązania indywidualnych problemów, w szczególności porady prawne, medyczne lub finansowe. Materiały umieszczone są wyłącznie w celach informacyjnych.
10. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w najszerszym przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, w szczególności niezależnie od tego czy wynikają one z ryzyk opisanych w niniejszym dokumencie oraz od tego czy były bezpośrednie czy wynikały z winy nieumyślnej, w tym zainfekowanie wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w Serwisie oraz skutki tych decyzji.
12. Usługodawca wyłącza swoją odpowiedzialność w najszerszym przewidzianym przez odpowiednie przepisy prawa za szkody powstałe w związku z pobieraniem i korzystaniem z jakichkolwiek materiałów z Serwisu, w tym zainfekowanie wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

§ 11
REKLAMACJE

1. Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną i funkcjonowanie Serwisu mogą być przedmiotem reklamacji zgłaszanych przez Usługobiorców Usługodawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@zmiany.pl.
2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko i adres elektroniczny),
b. przedmiot reklamacji,
c. okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Reklamacji nie podlegają niezawinione przez Usługodawcę wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usługi, w tym wynikające z:
a. błędów lub pomyłek Usługobiorcy,
b. naruszenia warunków niniejszego Regulaminu przez Usługobiorcę,
c. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji sprzętu lub oprogramowania urządzenia Usługobiorcy,
d. działalności osób trzecich, za których poczynania Usługodawca nie odpowiada,
4. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
5. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
6. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

§ 12
KONSUMENCKIE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Usługobiorca będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, który zawarł umowę na odpłatne świadczenie usług w ramach Szkolenia oferowanego w Serwisie, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 10 dni od zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do Usługodawcy drogą elektroniczną na adres biuro@zmiany.pl
3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy płatność zrealizowana przez Usługobiorcę zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek, z którego dokonano płatności. 

§ 13
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez złożenie takiego oświadczenia pod adresem poczty elektronicznej: biuro@zmiany.pl.
2. Rezygnacja z usługi newsletter następuje na skutek złożenia oświadczenia wiadomością e-mail opatrzoną tytułem „Wypisz”, na adres wskazany w ust. 1.
3. Usługodawca dokonuje zakończenia świadczenia Usług bezzwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć rozwiązania Umowy, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
4. Usługodawca może rozwiązać Umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu oraz poprzez wysłanie informacji o zmianie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w formularzu zamówienia.
3. Zmiana Regulaminu daje Usługobiorcy możliwość rozwiązania Umowy. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem.
5. Usługobiorca korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
6. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz przepisy prawa konsumenckiego.
7. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.